Nacházíte se zde:   Úvod
  |  Přihlásit se

Podmínky používání

SMLOUVA MEZI UŽIVATELEM A Bystrcký tenisový klub

Web Bystrcký tenisový klub se setaává z webových stránek provozovaných Bystrcký tenisový klub.

Web Bystrcký tenisový klub je vám nabízen pokud akceptujete podmínky obsažené v této smlouvě bez jakých koliv výhrad či modifikací. Pokud budete nadále využívat služeb Bystrcký tenisový klub budeme to považovat za souhlas s touto smlouvou.

MODIFIKACE PODMÍNEK POUŽITÍ

Bystrcký tenisový klub si vyhrazuje právo změnit tyto podmínky, včetně, ale ne jen, změn cen za něž je obsah webu Bystrcký tenisový klub poskytován.

LINKY NA SITEY TŘETÍCH STRAN


Web Bystrcký tenisový klub může obsahovat linky na site třetích stran ("linkované sitey"). Linkované sitey nepodléhají kontrole webu Bystrcký tenisový klub a web Bystrcký tenisový klub není zodpovědný za jijich obsah, včetně obsahu jakékoliv sitey linkované z linkované sitey nebo jakých koliv změn v obsahu linkovaných siteů. Bystrcký tenisový klub není zodpovědný za webcasty nebo jiné formy přenosů z linkovaných siteů. Bystrcký tenisový klub poskytuje tyto linky jenom jako jakýsi bonus a zahrnutí jakéhokoliv linku neznamená, že jsme v jakémkoliv spojení s likovanou siteou nebo jejími provozovateli.

ŽÁDNÉ NEZÁKONNÝ NEBO ZAKÁZANÉ POUŽITÍ


Podmínkou použití služeb webu Bystrcký tenisový klub je, že jej nebudete používat k žádnému účelu, který je nezákonný nebo zakázaný těmito podmínkami.Nesmíte web Bystrcký tenisový klub používat žádným způsobem, který může poškodit, znemožnit, přetížit nebo zhorčit web Bystrcký tenisový klub nebo který  iterferuje s použitím tohoto webu někým jiným. Nesmíte získávat nebo se pokoušet získávat informace žádným ze způsobů, který pro vás neby výslovně určen..

POUŽITÍ KOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB

Web Bystrcký tenisový klub může obsahovat diskusní fóra, bloky, osobní webové stránky, uživatelské komntáře, nahrané soubory, novinky, maillisty, chaty, kalendáře a jiné komunikační služby navržené pro kumunikaci se širokým okruhem uživatelů ("Communication Services"). Souhlasíte s tím, že komunikační složby akceprují a transferují jen materiál, který je pro danou komunikační službu určen. Jako přiklad uvaádíme některé (ale ne všechny) činnosti, kterým se musíte vyhnout při využívání komunikačních služeb:

 • Pomluvy, nadávky, harrashment, vyhrožování nebo jiné porušování zákonných norem (jako jsou právo na soukromí) a další.

 • Poblikotav, zasílat, uploadovat, distribuovat nebo rozšiřovat jakýkoliv nevhodný, nauctivý, pomluvný, nezákonný, obscéní, neslušný materiál, téma, jména nebo informce.

 • Uploadovat soubory, které obsahují software nebo jiný materiál chráněný zákony na ochranu osobního duševního vlastnictví (nebo zákony na ochranu soukromí) pokud jste ovšem neobdrželi povolení k nakládání s tím to materiálem nebo nejste vlastníky příslušných práv.

 • Uploadovat soubory, které obsahují viry, pokozené soubory nebo jakýkoliv software, který může zhoršit činnost cizích počítačů.

 • Propagovat, nabízet k nákupu nebo prodeji zboží nebo služby za jakým koliv businness učelem, pokud komunikační služba takové správy specificky nepovoluje.

 • Provozovat pyramidové hry nebo nigerijské dopisy.

 • Stahovat soubory, o kterých víte, nabo byste měli vědět, že nejsou umístěny v souladu s autorskými právy.

 • Falzifikovat nebo odstraňovat informace o autorství, legální nebo jiné náležité informace nebo proprietální označení nebo štítky původu nebo zdoje softwaru nebo jiných materiálů obsažených v uploadovaných souborech.

 • Zakazovat nebo překážet ostatním uživatelům v používání komunikačních služeb.

 • Poručovat jakákoliv nařízení nebo podmínky použití spojené s některou s komunikačních služeb.

 • Získávat a shromažďovat informace o ostatních uživatelích jako e-mailové adresy, bej jeich souhlasu.

 • Porušovat jakákoliv nařízení nebo zákony.
Bystrcký tenisový klub není schopen monitorovat veškeré komunikační služby. Ale vyhrazuje si právo tak činit a odstranit veškeré materiály, které se vymikají těmto pravidlům. Bystrcký tenisový klub si také vyhrazuje právo vám zabránit využívat komunikačních služeb bez udání důvodu.

Bystrcký tenisový klub si vyhrazuje právo prozradit informace o vás ofociálním orgánům, které na to mají právo, editovat nebo odstranit jakékoliv příspěvky v jakékoliv části portálu Bystrcký tenisový klub jak uzná za vhodné.

Vždy když vkládáte informace o sobě nebo o svých dětetch do komunikační služby, zvyšte pozornost. Bystrcký tenisový klub nekontroluje ani neschvaluje obsah komunikačních služeb a tudíž za něj není zodpovědný. Moderátoři a hostitelé nejsou utorizovanými mluvšími Bystrcký tenisový klub a proto jeich názory nemusí reflektovat názory Bystrcký tenisový klub.

Materiály uploadované do komunikačních služeb mohou být subjektem omezení použití, reprodukce a/nebo rozšiřování. Jste zodpovědni za dodržování takovýchto omezení.

MATERÁLY POSKYTOVANÉ WEBU Bystrcký tenisový klub NEBO POSLANÉ NA JAKOUKOLIV STRÁNKU Bystrcký tenisový klub

Bystrcký tenisový klub nevyžaduje vlastnictví materiálů, které poskytujete (včetně zpětné vazby a návrhů) nebo posíláte, uploadujete, vkládáte nebo odesíláte na jakoukoliv stránku Bystrcký tenisový klub nebo asociovaných služeb (dohromady "zaslání"). Ovšem zasláním vašeho materiálu garantujete Bystrcký tenisový klub  a jeho poskytovatelům služeb sublicence potřebné k provozování internetových služeb bez omezení kopírování, distribuce, přenosu, veřejného zobrazení, veřejného předvádění, reprodukce, editace, překladu, změny formátování vašeho zaslání; a publikování vašeho jména ve spojení s vaším zasláním.

Nikdo vám nebude platit za takovéto využití vašeho zasláí. Bystrcký tenisový klub není nijak vázán zveřejnit nebo odstranit vaše zaslání kdykoliv se mu zlíbí.

Zasláním zaslání se zaručujete, že reprezentujete sami sebe a že máte veškerá práva vyžadovaná ve spojení s publikováním a poskytováním zasílaného materiálu, jak zde bylo popsáno..

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

INFORMACE, SOFTWARE, PRODUKTY A SLUŽBY ZAHRNUTÉ V NEBO DOSTUPNÉ SKRZEVÁ WEB Bystrcký tenisový klub MOHOU OBSAHOVAT NEPŘESNOSTI NEBO TYPOGRAFICKÉ CHYBY. DO INFORMACÍ ZDE JSOU PERIODICKY PŘIDÁVÁNY ZMĚNY. Bystrcký tenisový klub A/NEBO DOVAVATELÉ MOHOU PROVÁDĚT VYLEPŠENÍ A/NEBO ZMĚNY VE WEBU Bystrcký tenisový klub KDYKOLIV. RADY OBDRŽENÉ NA WEBU Bystrcký tenisový klub BY NEMĚLY BÝT BRÁNY JAKO SPOLEHLIVÉ PRO OSOBNÍ, MEDICÍNSKÁ, ZÁKONNÁ NEBO FINANČNÍ ROZHODNUTÍ A MĚLY BY BÝT KONSULTOVÁNY S VHODNÝMI PROFESIONÁLY VE SPECIFICKÉ OBLASTI, KTEŘÍ MOHOU POSKYTNOUT RADU ODPOVÍDAJÍCÍ VAŠÍ SITUACI.

Bystrcký tenisový klub A/NEBO JEHO DODAVATELÉ NEČINÍ ŽÁDNÝ ZÁVAZEK OHLEDNĚ PŘIMĚŘENOSTI, SPOLEHLIVOSTI, DOSTUPNOSTI, VČASNOSTI ČI PŘESNOSTI INFORMACÍ, SOFTWAREU, PRODUKTŮ, SLUŽEB A  GRAFIKY OBSAŽENÉ NA WEBU Bystrcký tenisový klub ZA JAKÝMKOLIV ÚČELEM. V MAXIMÁLNÍ MÍŘE DOVOLENÉ PŘISLUŠNÝMI ZÁKONY VŠECHNY TAKOVÉTO INFORMACE, SOFTWARE, PRODUKTY, SLUŽBY A GRAFIKA JSOU PODÁVANY "TAK JAK JSOU" BEZ ZÁRUKY NEBO PŘEDPOKLADU ŽÁDNÉHO DRUHU. Bystrcký tenisový klub A/NEBO JEHO DODAVATELÉ TÍMTO ZPŮSOBEM VYLUČUJÍ VEŠKERÉ ZÁRUKY A PŘEDPOKLADY TÝKAJÍCÍ SE TĚCHTO INFORMACÍ, SOFTWAREU, PRODUKTŮ, SLUŽEB A GRAFIKY VČETNĚ VŠECH VYPLÍVAJÍCÍCH ZÁRUK NEBO PŘEDPOKLADŮ VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A NENESOULADU SE ZÁKONEM.

V MAXIMÁLNÍ MÍŘE DOVOLENÉ PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY NEBUDOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ Bystrcký tenisový klub ANI JEHO DODAVATELÉ ODPOVĚDNI ZA ŽÁDNÝ PŘÍMÝ, NEPŘÍMÝ, TRASTNÝ, VEDLEJŠÍ, SPECIÁLNÍ, VÝSLEDNÝ EFEKT NEBO ŠKODU NEBO JAKOUKOLIV ŠKODU V NICH ZAHRNUTOU, BEZ OMEZENÍ, POŠKOZENÍ ZPŮSOBENÉ ZTRÁTOU DAT NEBO UŠLÝM ZISKEM VYPLÍVAJÍCÍ JAKÝMKOLIV ZPŮSOBEM Z POUŽÍVÁNÍ NEBO VÝKONNOSTI WEBU Bystrcký tenisový klub SE SPOŽDĚNÍM NEBO ZPŮSOBENÉ NESCHPNOSTÍ WEBU Bystrcký tenisový klub NEBO PŘIDRUŽENÉ SLUŽBY POSKYTIOVAT SLUŽBY NEBO JAKOUKOLIV INFORMACÍ, SOFTWAREM, PRODUKTEM, SLUŽBOU NEBO GRAFIKOU OBDRŽENOU POMOVÍ WEBU Bystrcký tenisový klub NEBO JINAK VYPLÍVAJÍCÍ Z POUŽÍVÁNÍ WEBU Bystrcký tenisový klub AŤ ZALOŽENÉ NA SMLOUVĚ, BEZPRÁVÍ, NEDBALOSTI, PŘÍSNÉM ZÁVAZKU NEBO ČEMKOLIV JINÉM I KDYŽ PROVOZOVATEL Bystrcký tenisový klub NEBO KTEŘÍKOLIV Z JEHO DODAVATELŮ BYLI INFORMOVÁNI O MOŽNOSTI ŠKOD. JELIKOŽ NĚKTERÉ STÁTY/SOUDNÍ ÚŘADY NEPOVOLUJÍ VYLOUČRNÍ NEBO OMEZENÍ ZODPOVĚDNOSTI PRO DŮLEŽITÉ NEBO NÁHODNÉ ŠKODY, OMEZEJÍ ZMÍNĚNÉ VÝŠE SE NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT. POKUD JSTE NESPOKOJEN(A) S JAKOUKOLIV ČÁSTÍ SLUŽEB POSKYTOVANÝCH WEBEM Bystrcký tenisový klub NEBO S JAKOUKOLIV PODMÍNKOU JEHO POUŽÍVÁNÍ MÁTE MOŽNOST NEPOKRAČOVAT V JEHO PUŽÍVÁNÍ.

KONTAKT : admin@change.me

UKONČENÍ/OMEZENÍ PŘÍSTUPU

Bystrcký tenisový klub si vyhrazuje právo vám podle svého vlastního uvážení zabránit v přístupu na tento web a k využívání přidružených služeb nebo jakékoliv jejich části a to kdykoliv a bez upozornění. OBECNĚ Za učelem maximálního prostoru dovoleného zákomen, toto ustanovení se řídí zákony státu Washington, U.S.A. a vy tímto souhlasíte býti pod výhradnou jurisdikcí a soudem soudu v okrese King, Washington, U.S.A. ve všech věcech týkajících se webu Bystrcký tenisový klub. Použití webu Bystrcký tenisový klub je zakázáno pod jakoukoliv jurisdikcí, která nedá průchod všem opatřením těchto podmínek, včetně tohoto odstavce. Souhlasíte, že žádné joint venture, partnerství, zaměstnání, nebo agenturní vztah neexistuje mezi vámi a Bystrcký tenisový klub jako výsledek této smlouvy s webem Bystrcký tenisový klub. Bystrcký tenisový klubho výkon této smlouvy je subjektem existujících zákonů a zákonných procesů a nic obsažené v této smlouvě neovlivňuje právoBystrcký tenisový klub přizpůsobit se vládním či soudním nařízením a zákonným podmínkám a požadavkům spojeným s užíváním informací shoromažďovanými nebo poskytovanými webem Bystrcký tenisový klub s  respektem k takovémuto použití. Pokud se stane, že jakákoliv část této smlouvy bude shledána nevalidní nebo nevykonatelnou podle aplikovaného práva, (ale nejen to), výše zmíněné vyloučení zodpovědnosti nebo omezení záruky, invalidní nebo nevykonatelná část bude myšlena jako nahražená vykonatelnou, která nejvíce odpovídá originální a zbytek smlouvy zůstává v platnosti. Pokud zde není řečeno jinak, tato smlouva utváří celý vztah mezi uživatelem webu Bystrcký tenisový klub a webemBystrcký tenisový klub a nahrazuje veškeré pžípadné své předchůdce, současné komunikace a návrhy, ať již elektronické, orální či psané mezi uživatelem a Bystrcký tenisový klub ve vztahu k webu Bystrcký tenisový klub. Tištěná verze této smlouvy a všech poznámek dodaných elektronickou formou je přípustná ve všech soudních nebo administrativních procesech postavených na nebo vztahujících se k této smlouvě ve stejné míře a subjetem stejných podmínek jako ostatní jako ostatnídokumenty a záznamy původně pořízené a udržované v tištěné podobě. Jest výslovným příním stran, aby tato smlouva a všechny dokumenty s ní spojené byly koncipovány v jazyce anglickém.

POZNÁMKY KE COPYRYGHTU A OCHRANNÝM ZNÁMKÁM:

Veškerý obsah webu Bystrcký tenisový klub je Copyright 2018